Management

HOME/ Management

Partners

Takashi Muraoka
Shinichiro Okada
Takayoshi Kawakami
Naonori Kimura
Hisataka Kodama
Kohki Sakata
Makoto Shiono
Kayoko Tanaka
Yukihiro Tahara
Tetsuji Taya
Kazuhiko Toyama
Shunsuke Numata
Shinji Hamamura
Tetsuya Hishida
Takayuki Hirayama
Toshinari Furusawa
Jun Matsumoto
Aiko Mochizuki

Senior Executive Fellow

Keita Nishiyama

Advisory Board

Takeo Hoshi
Kunio Ito

Auditors

Tetsuya Hishida
Shuya Nomura
Kazuhiko Shimokobe