Management

HOME/ Management

Partners

Kazuhiko Toyama
Takashi Muraoka
Sow Ikeda
Shinichiro Okada
Takayoshi Kawakami
Naonori Kimura
Shigeru Kusuhara
Hisataka Kodama
Takeshi Saito
Kohki Sakata
Makoto Shiono
Kayoko Tanaka
Yukihiro Tahara
Tetsuji Taya
Shunsuke Numata
Shinji Hamamura
Tetsuya Hishida
Jun Matsumoto
Aiko Mochizuki

Advisory Committee

Kunio Ito
Ryozo Hayashi
Toshiaki Ikoma
Hiroko Ota

Auditors

Tetsuya Hishida
Shuya Nomura
Akio Okuyama
Kazuhiko Shimokobe