Management

HOME/ Management

Partners

Kazuhiko Toyama
Takashi Muraoka
Sow Ikeda
Shinichiro Okada
Takayoshi Kawakami
Naonori Kimura
Hisataka Kodama
Kohki Sakata
Makoto Shiono
Kayoko Tanaka
Yukihiro Tahara
Tetsuji Taya
Shunsuke Numata
Shinji Hamamura
Tetsuya Hishida
Takayuki Hirayama
Jun Matsumoto
Aiko Mochizuki

Advisory Committee

Kunio Ito
Takeo Hoshi
Yasunori Kaneko
Hiroko Ota

Auditors

Tetsuya Hishida
Shuya Nomura
Akio Okuyama
Kazuhiko Shimokobe