Management

HOME/ Management

Partners

Takashi Muraoka

Muraoka, Takashi

Shinichiro Okada

Okada, Shinichiro

Takayoshi Kawakami

Kawakami, Takayoshi

Naonori Kimura

Kimura, Naonori

Hisataka Kodama

Kodama, Hisataka

Kohki Sakata

Sakata, Kohki

Makoto Shiono

Shiono, Makoto

Kayoko Tanaka

Tanaka, Kayoko

Yukihiro Tahara

Tahara, Yukihiro

Akira Tamaki

Tamaki, Akira

Kazuhiko Toyama

Toyama, Kazuhiko

Shinichi Nikkuni

Nikkuni, Shinichi

Shunsuke Numata

Numata, Shunsuke

Shinji Hamamura

Hamamura, Shinji

Tetsuya Hishida

Hishida, Tetsuya

Takayuki Hirayama

Takayuki Hirayama

Toshinari Furusawa

Furusawa, Toshinari

Jun Matsumoto

Matsumoto, Jun

Aiko Mochizuki

Mochizuki, Aiko

Senior Executive Fellow

Keita Nishiyama

Nishiyama, Keita

Advisory Board

Kunio Ito

Ito,Kunio

Hitoshi Ieda

Ieda, Hitoshi

Ulrike Schaede

Ulrike Schaede

Makoto Gonokami

Gonokami, Makoto

Charles A. O’Reilly III

Charles A. O’Reilly III

Takeo Hoshi

Hoshi, Takeo

Ryohei Miyata

Miyata, Ryohei

Mitsuru Murai

Murai, Mitsuru

Senior Fellow

Tomoyuki Fukumoto

Fukumoto,Tomoyuki

Auditors

Tetsuya Hishida

Hishida, Tetsuya

Shuya Nomura

Nomura, Shuya

Kazuhiko Shimokobe

Shimokobe, Kazuhiko